دیوار ژئوگریدی به ارتفاع۳۲متر-بهترین پروژه۲۰۱۵خاورمیانه

دیوار خاک مسلح ژئوگریدی Paramesh در جاده کوهستانی الجیس راس الخیمه امارات برنده بهترین پروژه ژئوسینتتیکی کنفرانس۲۰۱۵ ابوظبی انتخاب شد. این پروژه توسط پیمانکار ایرانی GM (جنرال مکانیک) و تامین ژئوگریدParalinkاز شرکت رهیاب صنعت البرز ایران انجام گرفت.نمای این دیوار ازنوع نمای دائمی Terramesh و ارتفاع کل دیوار۳۲متر بوده است.از این نوع دیوارها درایران توسط شرکت رهیاب صنعت البرز اجرا میشود.