گزارشی از یک پروژه ساختمان سازی در لوتون لندن؛ ساده و دشوار

محل پیشین کارخانه ماشین سازی Vauxhall در لوتون، در دست بازسازی است. این پروژه به مدت 15 سال به حال خود رها شده بود تا سازندگان راه حلی اقتصادی جهت مواجهه با شیب های تند محل پیدا کنند.

به دلیل مجاورت با ایستگاه فرودگاه لوتون و نزدیکی به انتهای باند فرودگاه، راهکاری مناسب برای اجرای یکی از بزرگ ترین دیوارهای خاک مسلح در محل پروژه مورد نیاز بود. مشکل اصلی، استفاده از مصالح گچی استحصال شده از محل پروژه به عنوان خاکریز دیوار بود در حالی که بخش دیگر کار یعنی اجرای 1000 شمع به عنوان فونداسیون، نسبتا ساده بوده است.

بنا به اظهار نظر مدیر پروژه، توپوگرافی محل دشوار بوده و میزان عملیات خاکی مورد نیاز غیر معمول بوده است. ساخت و ساز به دو بخش شامل: 7 بلوک آپارتمانی و 180 منزل در جاده منتهی به انتهای سایت پروژه تفکیک می شود. مرز بین این دو بخش در حال حاضر قابل مشاهده است و دیوار خاک مسلح بزرگی به عنوان تفکیک کننده دو قسمت در دست اجرا می باشد. این دیوار 175 متر طول داشته، دارای زاویه نمای 65° بوده و تا ارتفاع 9 متر نیز می رسد. مشاور پروژه می گوید چالش اصلی، حجم پروژه نیست بلکه نوع مصالح خاکریزی مورد استفاده است. گچ شاید خاکریز ایده آلی نباشد اما اختلاف قیمت بین استفاده از گچ یا برداشت آن از محل و وارد کردن مصالح مناسب دانه ای به کارگاه، یک میلیون پوند ارزیابی شده است.

مصالح ریزی در لایه های 150 میلیمتری اجرا شده و تراکم آن در 4 پاس بدون ویبراسیون انجام گرفته تا ساختار گچ بهم نریزد. سعی در پایین نگه داشتن درصد رطوبت بوده تا  مشکلات مربوط به جابجایی و دست خوردگی مصالح حداقل باشد اما دشواری هایی در زمینه انباشت مصالح وجود داشته است. جابجایی مصالح، باعث ایجاد رطوبت شده و فشار حفره ای را افزایش می دهد. این فشار زایل شده و مصالح خشک می شوند اما به شرطی که جابجایی و دست خوردگی بیش از حد نبوده و ساختار مصالح بهم نریزد.

از آنجایی که در ابتدا تنها دسترسی به مقطع مرکزی دیوار به طول 80 متر وجود داشت، سازه در سه مقطع ساخته شده که این امر نیز به چالش های کار افزوده است. نمای دیوار از سبد آرماتور پیش ساخته بوده و نمای مصالح خاکریز از Paragrid است که تا 9 متر پشت ترانشه امتداد می یابد. داخل دیوار حفره گذاری شده تا امکان شمع کوبی خانه های بالای کار، بدون آسیب رساندن به دیوار وجود داشته باشد.

Paragrid در قسمت جلو پیش بارگذاری شده و همچنین پیش از خاکریزی، کشیده می شود.  با توجه به مصالح خاص مورد استفاده، برنامه خیلی دقیقی برای آزمایش های محلی پیاده شده است. به ازای هر 600 میلیمتر افزایش ارتفاع دیوار، یک تست تراکم هسته ای انجام شده و نتایج آن رضایت بخش و با تنها 3 تا 4% حفره هوا در داخل مصالح بوده است. همچنین هر 1200 میلیمتر یک تست بارگذاری صفحه انجام گرفت. آزمایش های بارگذاری صفحه اگر بلافاصله پس از خاکریزی انجام شوند با شکست مواجه می شود اما اگر چند روز اجازه عمل آوری به مصالح داده شود، نتایج موفقیت آمیز خواهد بود.

بر عکس بخش خاک مسلح، قسمت شمع کوبی پروژه برای بلوک های آپارتمانی چندان دشوار نبوده است. چندین مقطع دیوار شمع کوبی تا عمق 13 متر برای زیرزمین ها اجرا شده است. در مجموع بالغ بر 900 شمع برای ساخت پیش بینی شده که ظرفیت باربری آنها 980kN و 1025kN می باشد. اما چالش عملیات شمع کوبی در ساخت دیوارهای سولجرپایل (king post wall) پیرامون کارگاه و در انحناها و گوشه ها بوده است. این دیوارها در مواردی که نیاز به اجرای دیوار حائل کوتاه( تا ارتفاع 4.4 متر) باشد اجرا می شوند. 

 

پروژه ساختمان سازی در لوتون لندن

 

 

پروژه ساختمان سازی در لوتون لندن

 

 

پیشبینی بر این است که این پروژه تا سال 2021 خاتمه یافته و مورد بهره برداری کامل قرار گیرد.

______________________________________________________________________

Claire Smith

Ground Engineering

November 2017