فیبر های سنتتیکی

فیبرهای سنتتیکی: کمپانی مکافری در کنار ساخت فیبرهای فلزی، فیبرهای پلی پروپیلنی و فیبرهای سلولزی مختلف را نیز تولید می کند. اضافه کردن این فیبرها به بتن مشخصه های عملکردی بتن را بهبود بخشیده که از جمله آن ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

    

- افزایش مقاومت در برابر آتش سوزی ها
- کاهش ترک های ناشی از تبخیر آب بتن ودر پی آن تغییر شکل های پلاستیک
- افزایش دوام بتن در برابر پدیده یخ زدن و ذوب شدن

این ماده کامپوزیتی به صورت خاص برای عمل Lining نهایی تونل ها به منظور افزایش مقاومت در برابر آتش سوزی به کار می رود. این فیبرها را می توان به صورت مستقیم روی سطح مورد نظر با پمپ های مخصوص پخش کرد.

» مستندات

pdf

TDS FIBROMAC 12.pdf

pdf

TDS FIBROMAC 50.pdf

pdf

TDS FIBROMAC FR.pdf