توری های برف گیر

شبکه های برف گیر: کمپانی مکافری خیل عظیمی از محصولات متنوع از سازه های شبکه ای برفگیر را که توسط مؤسسه WSL سوئیس نیز مورد تأیید قرار گرفتند, برای استفاده در پروژه های متفاوت ارائه می نماید.

    

این شبکه ها متشکل از پانل های مش بندی شده ای می باشند که از کابل ساخته شده و توسط لوله های قائم نگهداری می شوند.
این سیستم برای مناطق برفگیر که ارتفاعی بین 2/5 تا 4 متر دارند و به طور متوسط شیب°45 دارند، جواب می دهد.
شبکه های برفگیر برای نصب ایمن و سریع در محیط های کوهستانی طراحی می شوند.

» مستندات

pdf

TDS_SNOW_NET_0003_0002_0002