پشته های خاکی

خاکریزهای مسلح جهت جلوگیری از ریزش صخره ها (Embankment Barrier): جلوگیری از ریزش سنگ های با ارزش بخورد بالا فقط با استفاده از موانع معمولی (Rockfall Barrier) امکان پذیر نیست.

     

کمپانی مکافری تکنولوژی ساخت خاکریزهای مسلح را توسعه داده و با کمک خاکریزهای ترامشی, پشته هایی را طراحی کرده که توانایی تحمل بار را به مراتب افزایش داده است.در حالی که از نظر اندازه کلی با موانع ریزشی قدیمی تفاوت چندانی ندارد و این سیستم پس از اجراء تغییر شکل قابل ملاحظه ای ندارد.ضمن اینکه نیاز به هزینه نگهداری آنچنانی نیز برای این نوع سازه ها نیست؛علاوه بر این ها, اینگونه پشته ها یک مزیت بسیار عالی دارند و آن تأثیرات بسیار ناچیز نمای ظاهری پشته ها (به دلیل استفاده از مصالح موجود در محل) در اکوسیستم منطقه می باشند.
تجربیات امروزی نشان داده اند که طراحی Embankment Barrier به این روش با ارتفاع 20m و نمایی با شیب 60° و با مقاومت جذب انرژی بیشتر از 20.000kj، امکان پذیر می باشد.

» مستندات

pdf

TDS_MACRO_ROCKF_PROT_EMB_0002_0002_0002