ژئوتکستایل نبافته

ژئوتکسایل های نبافته شده: ژئوتکستایل های نبافته شده ای هستند ساخته شده از فیبرهای پلیمری که توسط سیستم سوزنی و سیستم گرمایی با هم یکپارچه شده اند و کاربرد این محصول در فیلتراسیون، جداسازی و محافظت از غشاها می باشد.

محصولات کمپانی مکافری در این زمینه :Mac Tex H : ژئوتکستایل نبافته شده و ساخته شده از فیبرهای پلیمری که با سیستم سوزنی به صورت مکانیکی بافته شدند و سپس با گرما تثبت می شوند، مشخصه وزن واحد سطح این محصول برابر 500g/m2 ، می باشد این محصول کاربردهای متفاوتی دارد که از جمله کاربردهای اصلی آن جداسازی لایه های مختلف خاکها می باشد.

Mac Tex N : ژئوتکستایل نبافته شده ساخته شده از از فیبرهای پلیمری که به صورت مکانیکی با سیستم سوزنی (Needle – Punched) بافته شدند و سپس با گرما تثبیت می شود. مشخصه وزن واحد سطح این محصول برابر 500g/m2 ، می باشد این محصول کاربردهای متفاوتی دارن که از جمله آن ها می توان جداسازی لایه های مختلف خاک را نام برد.

» مستندات

pdf

TDS MACTEX H

pdf

TDS MACTEX N

pdf

TDS MACTEX P