ژئوکامپوزیت های زهکش

این ژئوکامپوزیت ها دارای یک هسته زهکشی با دبی عبوری بالا بوده که از یک طرف و یا هر دوطرف با یک لایه فیلتر و یا المان های نفوذناپذیر که هسته را محاط می کنند یکپارچه شده است.

محصولات کمپانی مکافری در این زمینه از جمله:


Mac Drain N : ژئوکامپوزیتی که دارای هسته ای با ظرفیت زهکشی بالا بوده و از ژئومش هایی که از جنس HDPE که با یک و یا دو غشای فیلتر غیر قابل نفوذ ساخته می شود، این محصول کاربردهای متفاوتی دارد که از جمله کاربردهای اصلی آن زهکشی می باشد.


Mac Drain M : ژئوکامپوزیتی با فضای خلل و فرج زیاد ساخته شده از پروفیل W شکل با یک رشته های PP که با یک و یا دو لایه غشایی فیلتر، غیر قابل نفوذ می شود. این محصول کاربردهای متفاوتی دارد که از جمله کاربردهای اصلی آن زهکشی می باشد.

Mac Drain W : ژئوکامپوزیت زهکش مشتمل از هسته تک رشته ای PP با پروفایل W شکل که با یک و یا دو لایه غشای فیلتر، غیر قابل نفوذ می شوند. این محصول کاربردهای متفاوتی دارد که از جمله کاربردهای اصلی آن زهکشی می باشد.

» مستندات

pdf

TDS_MACDRAIN_M1121_0002

pdf

TDS_MACDRAIN_M1181_0002

pdf

TDS_MACDRAIN_M1201_0002

pdf

TDS_MACDRAIN_N105M_0002

pdf

TDS_MACDRAIN_N1051_0002

pdf

TDS_MACDRAIN_N1080

pdf

TDS_MACDRAIN_W1061_0002

pdf

TDS_MACDRAIN_W1091_0002

pdf

TDS_MACMAT_9_13_19_0003

pdf

TDS_MACMAT_R_Polymeric

pdf

TDS_MACMAT_R_Steel_0002