ميكروپايل

المان هاي باربر سازه اي به قطر 10 تا 30 سانتيمتر جهت انتقال بارهاي استاتيكي و ديناميكي سازه به لايه هاي مقاوم زمين مي باشد كه از طريق حفاري با دستگاه هاي حفاري مدرن و كارگذاشتن المان هاي مسلح كننده در داخل چال و تزريق دوغاب در درون آن اجرا مي گردد. ميكروپايل ها با داراي 2 سري كاربرد كلي به شرح ذيل هستند:

الف) مسلح سازي درجا:
1- مقاوم سازی درجا
2- پایداری ترانشه
3- مقاوم سازی و حفاظت زمین
4- کاهش نشست
5- پایدارسازی سازه

ب) نگهداري سازه ها:
1- بهسازي زمين
2- تقويت فنداسيون موجود
3- حفاظت شيب و ترانشه
4- تقويت و ترميم فنداسيون موجود
5- پيشگيري از حركت پي
6- افزايش ظرفيت باربري فنداسيون
7- مقاوم سازي پي ها در برابر زلزله