گراند انکر

به منظور تثبيت و پايدارسازي ترانشه جاده ها يا گودبرداري هاي ساختمان ها علاوه بر Soil Nailing اين شركت توانايي اجراي سيستم Ground Anchor را نيز داراست. در اين روش با استفاده از دستگاه هاي مدرن حفاري مجهز به كيسینگ گذاري عمليات حفاري انجام گرفته و در داخل آن ها مونوبار يا استرندهايي با تعداد مدنظر طراحي قرار گرفته، عمليات تزريق و پيش تنيدگي اجرا مي گردد.
 

کاربرد نیلینگ و انکراژ در پروژه‌های عمرانی

  •  پایداری ترانشه‌ها در احداث بزرگراه‌ها و راه آهن‌ها
  •  پایداری جداره‌ی تونل‌ها و سازه‌های زیرزمینی
  • پایدارسازی و حفاظت گود در سازه‌های مناطق شهری (ساختمان‌های مجاور گود) و ایستگاه‌های زیرزمینی مترو
  •  پایدارسازی کوله‌های مجاور پل‌ها در زمین‌های سست و ریزشی