مهندس محمد محرمی سمت: مدیر عامل

تحصیلات: کارشناسی عمران – عمران دانشگاه تهران – کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانش)خاک و پی( دانشگاه علم و صنعت کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت صنعتی

مهندس سیّد مهدی علماء سمت : مدیر مالی و رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی ارشد MBA – مدیریت مالی از سازمان مدیریت صنعتی

مهندس پیمان ساعدیان سمت: عضو هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناس کشاورزی – کارشناسی ارشد MBA – بازاریابی استراتژیک از سازمان مدیریت صنعتی

مهندس آرش عابدی سمت: کارشناس بخش فنی

تحصیلات: کارشناس ارشد مکانیک سنگ دانشگاه تهران – کارشناسی مهندسی معدن گرایش استخراج

مهندس ماندانا محیطی سمت: کارشناس بخش فنی

تحصیلات: کارشناسی عمران دانشگاه گیلان - کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه خوارزمی تهران

مهندس کیارش اشتری سمت: مسئول بخش طراحی

تحصیلات: کارشناس عمران – عمران دانشگاه آزاد قائم شهر – کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه آزاد تهران مرکز